Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
112 Prie?ny re?azový dopravník

112 Prie?ny re?azový dopravníkPrie?ny re?azový dopravník slúži na prie?ny posun gu?atiny. Zvy?ajne býva za prísunovým dopravníkom s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109, 110. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov. Materiál je prepravovaný po re?aziach s unáša?om alebo bez unáša?a, ktoré sa pohybujú po hardoxovom vedení. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovanej gu?atiny. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravných re?azí býva od 2 do 10 m. Dopravník sa používa aj ako medziopera?ný sklad pri spracovávaní gu?atiny. Dopravník môže a nemusí by? vyplechovaný. Ak na dopravnej re?azi nie sú unáša?e, tak za dopravníkom býva naj?astejšie rozjednocova? 104 slúžiaci na rozjednocovanie gu?atiny. Ak na dopravnej re?azi unáša?e sú, potom za dopravníkom býva naj?astejšie prísunový dopravník 106, 107, 109, 110.

<< >>

112 Prie?ny re?azový dopravník

Prie?ny re?azový dopravník - výkyvný [02016093-1030]


D?žka gu?atiny [m]: 22
Priemer gu?atiny [mm]: 450 -750
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 1575
Celková šírka dopravníka [mm]: 20140

Prie?ny re?azový dopravník - výkyvný [02016093-1040]


D?žka gu?atiny [m]: 22
Priemer gu?atiny [mm]: 450-750
Po?et re?azových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos? [mm]: 1400
Celková šírka dopravníka [mm]: 20440

Prie?ny re?azový dopravník na prizmy [00812073-50]


Rozmery prizmy [mm]: 300x600x6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2000

Prie?ny re?azový dopravník s poklada?om [00813088-60]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1950
Hydraulická zarážka: durch Hydraulikzylinder

Prie?ny re?azový dopravník s poklada?om [00817173-11]


D?žka gu?atiny [m]: bis 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis 500 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3540
Hydraulická zarážka: durch Hydraulikzylinder

Prie?ny re?azový dopravník s poklada?om [00820211-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3370
Hydraulická zarážka: durch Hydraulikzylinder
Pokladacie va?ky [ks]: durch Hydraulikzylinder

Prie?ny re?azový dopravník s poklada?om [07921023-2700]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 5,2 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 700 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1500
Dopravná výška [mm]: 1000

Prie?ny re?azový dopravník s rozjednocova?om [02011032-70]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4870
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Prie?ny re?azový dopravník so zarážkami [02011024-60]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-400
Max. za?aženie [kg]: 750
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1430

Prie?ny re?azový dopravník [00813084-20]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 400
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2070
Rozostup unáša?ov [mm]: 1600

Prie?ny re?azový dopravník [00819209-170]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3750
Sklon [°]:
Dopravná výška [mm]: 2230

Prie?ny re?azový dopravník [00819209-190]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4430
Sklon [°]:
Dopravná výška [mm]: 2280

Prie?ny re?azový dopravník [00821264-90]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 10820
Výška dopravníka [mm]: 1560

Prie?ny re?azový dopravník [00911042-1400]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 1000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6400
Rozostup unáša?ov [mm]: 1920

Prie?ny re?azový dopravník [02010008-170]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 9524
Rozostup unáša?ov [mm]: 800

Prie?ny re?azový dopravník [02010017-50]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100 - 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2860
Sklon [°]:

Prie?ny re?azový dopravník [02017127-220]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis max. 500 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 7990
Dopravná výška [mm]: 1250

Prie?ny re?azový dopravník [03009001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 700
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 7600
Rozostup unáša?ov [mm]: 1440

Prie?ny re?azový dopravník [05414003-71]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 800
Max. za?aženie [ton]: 10,5
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8800

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup