Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
118 Triedenie gu?atiny TG

118 Triedenie gu?atiny TGTriedi? gu?atiny sa používa na sklade gu?atiny ako triediaci dopravník. Pred triediacim dopravníkom je naj?astejšie detektor kovu 115, dopravník za odkôr?ova?om 116, jedno- alebo dvojre?azové prísunové dopravníky 106, 107. No vyskytujú sa aj prípady, že triedenie je zaradené hne? za rozjednocovacím dopravníkom 103 alebo poklada?om gu?atiny 104. Gu?atinu triedime pod?a priemeru, d?žky a kvality. Sú?as?ou dopravníka je merací rám, ktorý meria priemer a d?žku gu?atiny. Spravidla býva osadený 8 metrov od za?iatku dopravníka. Je dôležité, aby gu?atina po?as merania ležala po celej d?žke na dopravníku. Po meracom ráme nasledujú triediace boxy, do ktorých je gu?atina transportovaná a vyrážaná naj?astejšie obojstranným spodným elektrickým vyráža?om. Základom dopravníka je jedna pozd?žna re?az, na ktorú sú privarené unáša?e. Unáša? môže by? celokovový s hardoxovými klznými platni?kami alebo kombinovaný s technickým plastom PE1000. Gu?atina je prepravovaná na unáša?och, ktoré sa pohybujú po hardoxovom alebo plastovom vedení. Ve?kos? re?aze sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Dopravník je vhodné doplni? o centrálne mazanie. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? dopravníka sa pohybuje od 20 – 200 m/min a môžeme ju regulova? pomocou frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 25 do 230 metrov. Na za?iatku dopravníka je vratné koleso re?aze a na konci triediaceho dopravníka je náhonovo napínacia stanica. Napínanie re?aze je zvy?ajne hydraulické. Triediaci dopravník vyrábame v rôznych prevedeniach. Môže by? s vyplechovaním, bez vyplechovania, s oce?ovými alebo betónovými boxami. Po?et triediacich obojstranných boxov sa pohybuje od 2 do 32. Z triediacich boxov je gu?atina transportovaná manipula?nou technikou na príslušné miesto ?alšieho spracovania.

<< >>

118 Triedenie gu?atiny TG

Triedi? gu?atiny bez boxov [00810033-10]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Po?et boxov [ks]: 22 kundenseits
D?žka dopravníka [mm]: 167000
Výška dopravníka: 2500

Triedi? gu?atiny bez boxov [00813089-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Po?et boxov [ks]: 20 kundenseits
D?žka dopravníka [mm]: 152000
Výška dopravníka: ca. 2,5 m (Ketteoberkante)

Triedi? gu?atiny bez boxov [00814097-110]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et boxov [ks]: 2
D?žka dopravníka [mm]: 23037
Výška dopravníka: 2,64m (Ketteoberkante)

Triedi? gu?atiny bez boxov [00817161-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-800
Po?et boxov [ks]: 15
D?žka dopravníka [mm]: 94950
Výška dopravníka: 2580

Triedi? gu?atiny TG [02010014-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-320
Po?et boxov [ks]: 11 beiseitig
D?žka dopravníka [mm]: 76000
Výška dopravníka: 2300

Triedi? gu?atiny TG [02011030-30]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 40-450
Po?et boxov [ks]: 2
D?žka dopravníka [mm]: 23700
Výška dopravníka: 1800

Triedi? gu?atiny TG [02011032-60]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 180-650
Po?et boxov [ks]: 4 x Doppelboxen
D?žka dopravníka [mm]: 23700
Výška dopravníka: 2600

Triedi? gu?atiny TG [02021203-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 900
Prevedenie:: ohne Antrieb und Umlenksektion
D?žka dopravníka [mm]: 29340
Dopravná výška [mm]: 1270 (Ketteoberkante)

Triedi? gu?atiny TG [03210001-50]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 100-1000
Po?et boxov [ks]: 3 x Stahlboxen
D?žka dopravníka [mm]: 27200
Dopravná výška [mm]: 3150

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup