Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
113 Oblúkový dopravník

113 Oblúkový dopravníkOblúkový dopravník sa naj?astejšie používa na zmenu orientácie výrezu na prísunovom dopravníku pred pílou. Na sklade gu?atiny býva z dôvodu uloženia orientácia gu?atiny zvy?ajne pomiešaná. Ke?že do píly by mali výrezy vchádza? rovnako orientované, je nutné ich oto?i?. Na oto?enie slúži práve oblúkový dopravník s jednou 180° alebo dvoma 90° zákrutami. Otá?anie pomocou zákruty je rýchle a zákruta zárove? slúži ako medziopera?ný sklad. Zvy?ajne býva za prísunovým dopravníkom s jednostranným vyrážaním 109. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy oblúkovej konštrukcie. Každá dráha ide rozdielnou rýchlos?ou, aby bola dodržaná obvodová rýchlos? prepravy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov. Materiál je prepravovaný po špeciálnych oblúkových re?aziach na plastovom vedení. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovanej gu?atiny. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou samostatných prevodov pre každú re?azovú dráhu. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Dopravník môže ma? výdrevu, hlavne z bezpe?nostných dôvodov. Nasledujúci dopravník býva spravidla kaskáda 102 alebo prie?ny re?azový dopravník s rozjednocovaním a vyráža?om.

<< >>

113 Oblúkový dopravník

Oblúkový dopravník [00810032-10]

>
//
>
//
>
//


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 450
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R4,2/ R6 / R7 / R8,4
Hydraulická zarážka: 1 - hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: Eingang QKF:4x Ausgang QKF: 4x
Vyráža?: 1 hydraulisch
Rozjednocovanie: 1 hydraulisch
Celková výška [mm]: 3450

Oblúkový dopravník [05314001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 120-600
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 1600 am Eingang
Hydraulická zarážka: 1 Stk.

Oblúkový dopravník [05414003-72]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R4,2 /R5,9 /R6,7/R8,4

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup