Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
202 Rozjednocovací dopravník - elevátor

202 Rozjednocovací dopravník - elevátorRozjednocovací dopravník – elevátor slúži na rozjednotenie reziva a prekonávanie vä?šieho výškového rozdielu pri jeho transporte, napríklad pri triedení reziva, pri prestohovávaní reziva alebo pri transporte reziva do omietacej píly. Najdôležitejšie je, aby dosky za dopravníkom tvorili koberec a neboli na sebe. Zvy?ajne býva za prie?nymi re?azovými dráhami. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových výpalkov. Materiál je prepravovaný pomocou unáša?a, ktorý je privarený na dvoch re?aziach. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva, zvy?ajne od 4 – 12 re?azí. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 1 do 4 m a používa sa na rozjednotenie reziva d?žky 1-8 m. Dopravník je vyplechovaný. Nasledujúci dopravník býva spravidla za?elovací val?ekový dopravník 207 a rozjednocovanie 205. Dopravník býva vybavený zariadením pre nastavenie hrúbky reziva ktorý zabezpe?uje lepšie rozjednotenie. Dopravník môže by? priamy alebo S-kovej formy.

<< >>

202 Rozjednocovací dopravník - elevátor

Elevátor so zdvíhacími dráhami [00715088-125]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1200
Sklon [° ]: 46
Unáša?: zwei Förderketten zusammen mit Mitnehmerleisten verbunden

Elevátor so zdvíhacími dráhami [00715088-150]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1200
Sklon [° ]: 46
Unáša?: zwei Förderketten zusammen mit Mitnehmerleisten verbunden

Rozjednocovací dopravník - elevátor [ 07821004-120]


D?žka reziva: 2,5/3,0/4,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3320
Unáša?: samostatný
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00313001-30]


Typ a rozmery reziva: L= 3,0 – 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1700
Sklon [° ]: 48°
Unáša?: dve re?aze spojené pomocou prie?nych líšt

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00808020-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2070
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 550

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00808020-70]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3270
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00817167-120]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4165
Unáša?: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00817169-40]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2570
Celková výška [mm]: 4000
Unáša?: zwei Ketten mit Leiste verbunden

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00819198-150]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3565
Unáša?: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00819199-200]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3845
Unáša?: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00819204-60]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4165
Unáša?: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00821256-200]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2065
Unáša?: zwei Ketten mit Leiste verbunden
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Rozjednocovací dopravník - elevátor [00821260-170]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2065
Unáša?: zwei Ketten verbunden durch Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Rozjednocovací dopravník - elevátor [02011031-10]


Typ a rozmery reziva: 75x225x9000
Po?et re?azových dráh [ks]: 14
Osová vzdialenos? [mm]: 990
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Rozjednocovací dopravník - elevátor [02018131-30]


D?žka reziva: HL 2,5-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1875
Sklon [° ]: 60
Unáša?: 5 x Mitnehmerleiste

Rozjednocovací dopravník - elevátor [04512001-40]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1700
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Rozjednocovací dopravník - elevátor [04521007-30]


D?žka reziva: 1,8-5,1 m
Takt [ks/min]: 60
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1611
Celková výška [mm]: 2855

Rozjednocovací dopravník - elevátor [05014001-40]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Unáša?: zwei Ketten zusammen mit Leisten verbunden
Osová vzdialenos? [mm]: 1200
Takt [ks/min]: 40

Rozjednocovací dopravník - elevátor [05014001-90]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1200
Unáša?: zwei Ketten zusammen mit Leisten verbunden
Takt [ks/min]: 40

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07519001-180]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2565
Sklon [° ]: 60
Rozostup unáša?ov [mm]: 800

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07519001-190]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3345
Unáša?: lišta spájajúca re?aze
Rozostup unáša?ov [mm]: 800

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07719001-40]


D?žka reziva: 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1880
Sklon [°]: 57
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07819001-10]


Typ a rozmery reziva: max.120x145-4000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2674
Unáša?: lišta spájajúca dve re?aze
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Rozjednocovací dopravník - elevátor [07821004-130]


D?žka reziva: 2,5/3,0/4,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3640
Unáša?: samostatne
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Rozjednocovací dopravník s krátkymi dráhami [00812066-10]


Typ a rozmery reziva: Prismen:0,230x0,07x6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4900
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 800

Rozjednocovací dopravník s krátkymi dráhami [00820217-20]


Typ a rozmery reziva: Prismen: 230x70 mm, L=3,0-5,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3720
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 800

S- dopravník [02015074-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 2120
Šírka dopravníka [mm]: 6025
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Sklon [° ]: 50

S- dopravník s krátkymi dráhami [00815127-20]


Typ a rozmery reziva: L=1000-6300 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 4318
Unáša?: Zwei Ketten verbunden mit Leiste
Šírka dopravníka [mm]: 5500

S- dopravník s krátkymi dráhami [00818183-220]


Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 4285
Unáša?: Zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Šírka dopravníka [mm]: 6670

S- dopravník s krátkymi dráhami [00818190-5]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 12
Osová vzdialenos? [mm]: 5350
Unáša?: Zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 970

S- dopravník s krátkymi dráhami [07519001-150]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 4280
Unáša?: lišta spájajúca 2 re?aze
Rozostup unáša?ov [mm]: 960

S- dopravník [02019146-20]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0 - 3,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1867
Unáša?: Mitnehmerleiste, Höhe ca. 35 mm
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

S- dopravník [04915010-20]


Rozmery dosiek [mm]: max.47x400x5200
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 2340
Unáša?: pusher connecting 2 chains
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

S-dopravník [00708020-10]


Typ a rozmery reziva: 300x35x5100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 3300
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 460

S-dopravník [00708020-20]


Typ a rozmery reziva: 300x35x5100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 4200
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 480

S-dopravník [00708020-30]


Typ a rozmery reziva: 300x75x5100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 4000
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 430

S-dopravník [00809023-10]


Typ a rozmery reziva: L=5,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 2900
Unáša?: zwei Ketten verbunden mit Leiste
Rozostup unáša?ov [mm]: 800

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup