Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
215 Lineárne triedenie reziva TRL

215 Lineárne triedenie reziva TRLLineárne triedenie je ur?ené hlavne pre menšie prevádzky, ktoré potrebujú menší po?et triediacich boxov a majú menšie priestorové možnosti. Triedi? je zvy?ajne situovaný pozd?ž haly. Tento triedi? sa používa naj?astejšie na triedenie bo?ného reziva. Nevýhodou lineárneho triedenia je, že sa vytriedené rezivo nedá automaticky stohova?. Rezivo je spravidla privádzané do triedi?a pomocou prie?nych re?azových dráh od omietacej píly. Základom je pozd?žny pásový dopravník, ktorý prepravuje rezivo do príslušných bo?ných boxov. Rezivo je vyrážané pomocou klapky cez hydraulický alebo pneumatický valec. Box môže by? vyhotovený ako sklz z oce?ových profilov alebo ako prie?ne re?azové dráhy.

<< >>

215 Lineárne triedenie reziva TRL

Lineárne triedenie reziva TRL [02011027-20]


Po?et boxov [ks]: 11
Celková d?žka dopravníka [mm]: 65000
Dopravný reme? - typ: E20/M U1/U3-NA, Grün
Šírka reme?a [mm]: 90
Napínanie reme?a: mechanisch

Lineárne triedenie reziva TRL [05014002-20]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
Po?et boxov [ks]: 6
Celková d?žka dopravníka [mm]: 35000
Dopravný reme? - typ: Gummi E20/M grün
Šírka reme?a [mm]: 90

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup