Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
213 Boxové triedenie reziva TRB

213 Boxové triedenie reziva TRBSlúži na triedenie reziva pod?a požadovaných parametrov. Rezivo sa posudzuje naj?astejšie pod?a d?žky, šírky, hrúbky a kvality. V ponuke máme rôzne druhy boxového triedenia, ktoré sú navrhnuté pod?a požiadaviek zákazníkov v závislosti od požadovaného výkonu a typu triedeného materiálu. Po?et boxov závisí od požiadavky zákazníka. Rozlišujeme jednoduché boxové triedenie s pevným sklopným dnom, triedenie, kde box tvorí odvíjajúci sa pás, triedenie s boxami vybavenými hydraulickým posuvným dnom alebo robotom, ktorý dno prestavuje. Pri vä?šom po?te triediacich boxov je materiál privádzaný do triedi?a pomocou vrchného re?azového dopravníka s unáša?mi, ktorý dopravuje materiál do príslušného boxu. Na hornej ?asti boxu je umiestnená klapka, výkyvná pomocou hydraulického alebo pneumatického valca. Po otvorení klapky, padá materiál do príslušného boxu. Pri menšom po?te triediacich boxov je materiál prepravovaný priamo po sklopných re?azových klapkách, ktoré sú pohá?ané elektromotorom. Pri jednoduchom boxovom triedení s pevným sklopným dnom je box vyrobený z oce?ových profilov, V hornej ?asti boxu je umiestnená triediaca klapka. V spodnej ?asti boxu je umiestnené sklopné dno, sklápané pomocou hydraulického valca alebo prestavite?nej žeriavovej ma?ky. Tento triedi? je vhodný pre prevádzky s menším výkonom. Triedenie, kde box tvorí odvíjajúci sa pás. Základom dopravníka sú triediace boxy s reme?ovými pásmi. Konštrukciu dopravníka tvoria oce?ové nosníky s triediacimi klapkami. Pri vstupe reziva do príslušného boxu sa triediace klapky daného boxu zdvihnú pomocou hydraulického valca a následne opä? sklopia. Rezivo padá do príslušného boxu a je zachytené pomocou reme?ového pásu. Pri plnení boxu sa reme?ový pás odvíja. Po naplnení boxu sa pás odopne, obsah boxu sa vysype na spodný dopravník, ktorý následne vytriedené rezivo transportuje na stohovanie. Každý box má samostatný pohon prostredníctvom vlastného elektromotora, ktorý zabezpe?uje odvíjanie ako aj navíjanie odopnutého pásu do základnej pozície. Reme?ový pás je uchytený na proti?ahlý nosník pomocou oce?ového oka a ?apu. Posun ?apu zabezpe?uje hydraulický valec. Triedenie s boxami vybavenými hydraulickým posuvným dnom. Box je vyrobený z oce?ových profilov. V hornej ?asti boxu je umiestnená triediaca klapka. V spodnej ?asti boxu je umiestnené hydraulicky výškovo predstavite?né dno. Pri plnení boxu sa dno postupne spúš?a nadol. Ke? je box plný, dno sa spustí pod úrove? spodného vyprázd?ovacieho re?azového dopravníka a rezivo sa pomocou dopravníka odsunie na ?alšie spracovanie. Tento triedi? je vhodný pre prevádzky s vä?ším výkonom. Triedenie s boxami vybavenými Robotom posuvným dnom. Box je vyrobený z oce?ových profilov. V hornej ?asti boxu je umiestnená triediaca klapka. Box je vybavený výškovo prestavite?ným dnom, ktoré je presúvané pomocou robota. Jeden robot dokáže obsluhova? až 80 boxov. Tento systém je vhodný pre stredne ve?ké prevádzky, ktoré potrebujú ma? ve?ký po?et boxov.

<< >>

213 Boxové triedenie reziva TRB

Boxové triedenie reziva [00821256-40]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Prevedenie:: Senkrecht Ausführung
Po?et boxov [ks]: 26
Prevedenie:: IPBL 140
Šírka boxov [mm]: 825

Boxové triedenie reziva TRB [00818190-21]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 6,0 m
Po?et boxov [ks]: 10 x Gurtboxen (3 re+7 li)
Šírka boxov [mm]: 1000
Celková d?žka dopravníka [mm]: 14800
Celková výška [mm]: 4500

Boxové triedenie reziva TRB [00819199-250]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Po?et boxov [ks]: 8 x Gurtboxen
Šírka boxov [mm]: 1000
Celková d?žka dopravníka [mm]: 10940
Celková výška [mm]: 970 (ohne STUB)

Boxové triedenie reziva TRB [00820219-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Po?et boxov [ks]: 10 x Gurtboxen geteilt 3+7
Šírka boxov [mm]: 1100
Celková d?žka dopravníka [mm]: 13630
Celková výška [mm]: ohne STUB

Boxové triedenie reziva TRB [07519001-170]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et boxov [ks]: 10 x boxy s navíjacími pásmi
Šírka boxov [mm]: 1250
Celková d?žka dopravníka [mm]: 12700
Celková výška [mm]: 4035

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup