Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
214 Etážové triedenie reziva TRE

214 Etážové triedenie reziva TRESlúži na triedenie reziva pod?a požadovaných parametrov. Rezivo sa posudzuje naj?astejšie pod?a d?žky, hrúbky a kvality. Základom dopravníka sú etážové re?azové dráhy. Po?et etáži závisí od požiadavky zákazníka, zvy?ajne býva od 2 - 12. Každá etáž slúži na ur?itý druh vytriedeného reziva a tvoria ju naj?astejšie 2-4 re?azové dráhy. Etážové triedenie sa používa naj?astejšie v prevádzkach s menším sortimentom, naj?astejšie sa používa pri prestohovaní balíkov po sušení reziva, na triedenie kvality na A a B a následne stohovanie na expedi?né balíky, alebo v prevádzkach kde je potrebné šetrné zaobchádzanie s materiálom. Etážové triedenie je vyrobené ako montovaná konštrukcia zložená so samonosných re?azových dráh. Pohon je zabezpe?ený pre každý re?azový dopravník samostatným elektromotorom. Rýchlos? sa dá regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Na príslušnú etáž sa rezivo dostáva prostredníctvom sklopných klapiek. Pohyb klapiek je zabezpe?ený naj?astejšie pomocou hydraulického alebo pneumatického valca. Pod?a konštruk?ného prevedenia klapiek vieme zabezpe?i? spôsob ukladania reziva do etáži vo forme koberca (hlavne pre vä?šie prierezy) alebo vo viacerých vrstvách na jednej etáži (pre menšie priemery). Etážové triedenie môže by? plnené pomocou vstupného vynášacieho alebo znášacieho dopravníka a vyprázd?ované pomocou elevátora alebo výškovo prestavite?ných re?azových dráh.

<< >>

214 Etážové triedenie reziva TRE

Etážové triedenie reziva TRE [00810030-10]


Typ a rozmery reziva: Kurzholz L= 1,0 - 1,5 m
Triediace etáže [ks]: 4
Po?et re?azových dráh [ks]: 2 per Etage
Celková d?žka dopravníka [mm]: 10500
Celková výška [mm]: 3390

Etážové triedenie reziva TRE [00817167-330]


Triediace etáže [ks]: 3
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 per Etage
D?žka dopravníka [mm]: 14500/13500/8100 mm
Celková výška [mm]: 4300
Nosnos? [kg]: 5000

Etážové triedenie reziva TRE [05014001-70]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Triediace etáže [ks]: 6
Po?et re?azových dráh [ks]: 2 auf jede Etage
Osová vzdialenos? [mm]: 9000 - 11000
Celková d?žka dopravníka [mm]: 12000

Etážové triedenie reziva [00821260-150]

>
//
>
//
>
//


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Triediace etáže [ks]: 7
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 17130 - 21180
Výška [mm]: 5680
Sklopná klapka: 6x hydraulisch
Sklz: 7x hydraulisch

Etážové triedenie reziva [01115018-00]


Typ a rozmery reziva: max. 100 x 300 x 4600 mm
Triediace etáže [ks]: 3
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 385 +1230 + 727
Sklopná klapka: durch Pneumatikzylinder

Etážové triedenie TRE [00816149-50]


Typ a rozmery reziva: bis 5,0 m
Celková výška [mm]: 3800
Po?et etáží [ks]: 3
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 9575; 9335; 9335

Etážové triedenie TRE [00817169-210]


D?žka reziva: 4,0 und 5,0 m
Po?et etáží [ks]: 2
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 8450/ 7217
Celková šírka dopravníka [mm]: 8320

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup